1. Kursy języków obcych organizowane są w systemie rocznym.
 2. Nauka odbywa się w grupach do 8 osób, ale nie mniejszych niż 4 osoby. Grupy są tworzone na zasadzie doboru wiekowego i zaawansowania znajomości języka, na podstawie bezpłatnego testu kwalifikacyjnego i (lub) rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Test i rozmowa kwalifikacyjna są bezpłatne i nie zobowiązują do zapisania się na kurs.
 4. W przypadku zmniejszenia liczby osób w grupie do mniej niż 4, zastrzega się prawo do:
  • połączenia grup na podobnym poziomie,
  • podniesienia ceny kursu proporcjonalnie do liczby osób,
  • rozwiązania grupy.
 5. Uczeń przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im nie dorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla niego grupy poziomowej.
 6. Czesne jest zasadniczo wnoszone w dwóch opłatach semestralnych. Istnieje możliwość wpłat ratalnych.
 7. Wysokość czesnego zależy od ilości osób w grupie i częstotliwości zajęć . Dodatkowo czesne może być uzależnione od takich czynników jak: stopień zaawansowania grupy, wyspecjalizowanie realizowanego materiału, intensywność zajęć itp.
 8. Wysokość czesnego ustalana jest przed rozpoczęciem danego cyklu nauczania i może ulegać zmianie wyrównującej tempo inflacji/wzrost kosztów utrzymania placówki.
 9. Przy rezerwacji miejsca na wybranym kursie pobierane jest jednorazowo bezzwrotne wpisowe w wysokości 50 zł.
 10. Zajęcia nie odbywają się w czasie ważnych świąt kościelnych i państwowych oraz w czasie ferii zimowych. Za te dni, gdy lekcje nie odbywają się, nie są pobierane żadne opłaty.
 11. Nieobecność ucznia na odbytych zajęciach nie stanowi podstawy do potrącenia czesnego.
 12. W wyjątkowych przypadkach (zielona szkoła, dłuższa nieobecność kursanta spowodowana chorobą powyżej 3 tygodni) może zostać zastosowana 20% zniżka płatności raty.
 13. Uczestnicy kursu bezpłatnie otrzymują materiały uzupełniające.
 14. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy, proszeni są o systematyczny kontakt z lektorem w sprawie postępów w nauce, jak również uczestnictwa w zajęciach.
 15. Kursanci są zobowiązani do stałej i aktywnej obecności na zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.
 16. Kursanci zobowiązani są do kulturalnego zachowania się oraz poszanowania mienia placówki.
 17. Nadmierne opuszczanie zajęć, brak postępów w nauce, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie czesnego oraz wszelkie inne działania szkodzące szkole i jej opinii mogą być podstawą wydalenia z placówki.
 18. Rok szkolny kończy się testem sprawdzającym zakres zdobytej wiedzy.
 19. Istnieje możliwość zmian w regulaminie.
 20. Każdy uczestnik kursu otrzymuje kopię niniejszego regulaminu i tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania.